PODSTAWĄ KAŻDEJ

INWESTYCJI

JEST DOBRY PROJEKT

O nas

Meritum Projekt

MERiTUM PROJEKT świadczy usługi w zakresie budownictwa drogowego i inżynieryjnego. Inwestycje wynikające, ze specyfikacji firmy, realizowane są na terenie całego kraju. Dzięki możliwości prowadzenia prac w newralgicznych punktach miast śląskich, firma ugruntowała swoją pozycję nie tylko na rynku lokalnym. Firma rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku 1 listopada 2001 roku. Funkcjonowała wówczas pod nazwą Biuro Usług Inżynierskich Marek Myrcik. W 2005 roku firma zmieniła nazwę na MERiTUM PROJEKT. Stawiamy na wielopłaszczyznowe rozpatrywanie problemów i dążymy do zaspokajania potrzeb zarówno jednostki jak i ogółu.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” informujemy:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Nasze Usługi

Lista usług jakie świadczy firma Meritum Projekt

  • Konkursy, studia, koncepcje
  • Projekty budowlane koncepcje
  • Ekspertyzy
  • Nadzory inwestorskie
  • Wyceny
  • Badania geotechniczne
  • Pomiary geodezyjne

Konkursy, studia, koncepcje

Projekty koncepcyjne przebudowy układów ulic i dróg, mostów, estakad, wiaduktów oraz obiektów kubaturowych. Opracowania studialne na potrzeby tworzenia wieloletnich planów zagospodarowania przestrzennego.

Projekty budowlane koncepcje

Projekty przebudowy, remontu oraz modernizacji dróg, ulic, skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych, rond, miejsc postojowych. Projekty organizacji ruchu docelowej oraz tymczasowej. Projekty sieci uzbrojenia terenu.

Ekspertyzy

Wykonanie ekspertyz technicznych, opinii technicznych, oceny sprawności technicznej dotyczących dróg, obiektów inżynierskich, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych i innych.

Nadzory inwestorskie

Nadzory inwestorskie dotyczą wszystkich dziedzin z zakresu budownictwa, inżynierii i drogownictwa.

Wyceny

Wykonywane na etapie uzyskania zgody na realizację inwestycji w celu ustalenia wartości nieruchomości.

Badania geotechniczne

Badania wykonywane przy współpracy z IBDiM - Instytutem Badania Dróg i Mostów w Warszawie oraz Politechniką Śląska - Wydziałem Górnictwa i Geologii.

Pomiary geodezyjne

Wykonywanie map do celów projektowych, tyczenie obiektów budowlanych, kontrola geodezyjna, pomiary geodezyjne: reliazacyjne, inwentaryzacyjne oraz sytuacyjno-wysokościowe.

Realizacje

2015

KATOWICKI SYSTEM ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH OBEJMUJĄCYCH WĘZEŁ SĄDOWA Rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej 2014 rok - do nadal

Inwestor: Miasto Katowice

2015

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych obejmujących Węzeł “Brynów Pętla” Rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej 2014 rok - do nadal

Inwestor: Miasto Katowice

2015

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych obejmujących Węzeł “Zawodzie” Rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej 2014 rok - do nadal

Inwestor: Miasto Katowice

2015

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA NA ZAGOSPODAROWANIE PARKU W KATOWICACH – MURCKACH Realizacja dokumentacji projektowej zakończyła się w 2015 roku

Inwestor: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach

2014

OPRACOWANIE KONCEPCJI DLA BUDOWY WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH W CZĘSTOCHOWIE NA TERENIE SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO Realizacja dokumentacji projektowej zakończyła się w 2014 roku

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

2013

Budowa centrum przesiadkowego autobusowo-tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej i Rynek wraz z odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie Realizacja dokumentacji projektowej zakończyła się w 2013 roku

Inwestor: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

2013

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY NA REMONT DROGI LEŚNEJ NR D 1120 W LEŚNICTWIE PANEWNIKI Realizacja dokumentacji projektowej zakończyła się w 2013 roku

Zamawiający: PGL LP Nadleśnictwo Katowice

2012

Dokumentacja przebudowy drogi krajowej DK-94 na odcinku od granicy z gminą Sławków do granicy z gminą Sosnowiec w Dąbrowie Górniczej Realizacja dokumentacji projektowej zakończyła się w 2012 roku

Inwestor: Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza

2011

Przebudowa drogi krajowej nr 81 Katowice – Skoczów, związana z usunięciem skutków powodzi na odcinku w Miejscowości Wiślica od km 59+750 do km 60+200 Realizacja dokumentacji projektowej zakończyła się w 2011 roku

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach

2010

Analiza funkcjonalno – przestrzennej z rozwiązaniami wariantowymi i analizą efektywności dla dodatkowego połączenia ulicy Wspólnej z drogami publicznymi Realizacja dokumentacji projektowej zakończyła się w 2010 roku

Inwestor: Miasto Katowice

KONTAKT

Adres

ul. Johna Baildona 8A/2
40-115 Katowice

Kontakt

Tel. 32 745 27 25 Mail: meritum.projekt@gmail.com

Godziny Pracy

Poniedzialek - Piatek 7.30 - 15.30